beztytuu 3.jpg

Opracowywanie profesjonalnych biznesplanów i studiów wykonalności przedsięwzięć (biznesplanów dla konkretnych projektów inwestycyjnych) jest jedną z podstawowych usług świadczonych przez Spółkę Meridion.

Opracowania wykonywane przez analityków Spółki charakteryzują się dużą przejrzystością i przystępnością dla finalnego odbiorcy. Dotychczasowe doświadczenia pracowników we współpracy z bankami, takimi jak BGŻ S.A. i BOŚ S.A. zaowocowały wypracowaniem optymalnej metodologii przygotowywania biznesplanów, która uwzględnia wszystkie wymogi Banków. Dzięki temu Firma osiąga wysoką skuteczność w zakresie oceny ekonomicznej przedsięwzięć, zarówno wśród banków, jak i instytucji wdrażających programy Unii Europejskiej.

Analitycy szybko i sprawnie gromadzą niezbędne informacje dotyczące przedsiębiorstwa i planowanych działań. Cały proces przygotowywania biznesplanu lub studium wykonalności odbywa się w ścisłej współpracy z klientem i instytucją, do której opracowanie jest kierowane, tak aby zaspokoić potrzeby informacyjne i zarazem zaprezentować przedsiębiorstwo z jak najlepszej strony.