beztytuu 1.jpg

 

Zespół analityków Meridion Sp. z o.o., złożony z doświadczonych specjalistów w dziedzinie ekonomii, finansów i prawa, opracowuje profesjonalne analizy sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw. W nowoczesnej gospodarce takie opracowania bywają często skutecznym narzędziem podejmowania decyzji menedżerskich. Analizy finansowe pojawiają się także wszędzie tam, gdzie konieczna jest ocena przedsiębiorstwa przez podmioty, czy instytucje zewnętrzne (np. w biznes planach, studiach wykonalności, prospektach emisyjnych, wnioskach kredytowych, wnioskach o dotacje, raportach biegłych rewidentów itd.).

Przygotowywane przez naszych specjalistów analizy stanowią odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej w której funkcjonuje firma, ujętej w modelu matematycznym. Fachowa analiza tego modelu pozwala kontrolować wiele zasadniczych obszarów dotyczących działalności firmy, takich jak płynność finansowa, zyskowność, czy finansowanie.

Przedmiotem analizy mogą być zarówno całe przedsiębiorstwa, jak i ich wyodrębnione jednostki organizacyjne. Dla prawidłowego ujęcia opisywanych za pomocą analizy faktów, nasi analitycy ściśle współpracują z kierownictwem jednostki i uwzględniają wszystkie jej specyficzne cechy.

Opracowana analiza składa się zazwyczaj z następujących części:

- Analizy historycznej sprawozdań finansowych,

- Analizy wariantów scenariuszowych realizacji inwestycji,

- Analizy wskaźnikowej – zyskowności, płynności, sprawności działania i finansowania działalności,

- Analizy zadłużenia i zdolności do obsługi długu,

- Analizy progu rentowności,

- Analizy opłacalności realizacji inwestycji,

- Analizy wrażliwości projektu na zmienne krytyczne.

Na podstawie Państwa założeń co do kształtowania się przyszłej działalności przedsiębiorstwa, przygotujemy prognozę finansową w pełni dopasowaną do potrzeb informacyjnych odbiorcy. W zależności od stopnia skomplikowania potrzeb Klienta nasza prognoza może ograniczać się do prostej projekcji przychodowości i zyskowności lub obejmować wszystkie aspekty majątkowo - finansowe przyszłej działalności Państwa firmy. W przypadku braku danych dotyczących planów kształtowania się przychodów w przyszłości, podejmujemy się opracować dodatkowo analizy popytu rynkowego na przyszłe produkty i usługi z naciskiem na różne warianty scenariuszowe. W naszej pracy wykorzystujemy naszą wiedzę, doświadczenie oraz innowacyjne narzędzia analityczne. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami ekonometrycznymi opracowanymi na zlecenie Spółki Meridion przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wykonywane przez nas analizy, mogą również na zlecenie Klienta, wykorzystywać dostępne narzędzia ekonometryczne umożliwiające przeprowadzenie symulacji w wielu metodologiach przy prognozowaniu zmiennych endogenicznych, co pozwala ocenić prognozowany rozwój firmy, lub szanse powodzenia poszczególnych inwestycji ze znacznie szerszej perspektywy.